હીરામણિ સ્કૂલમાં 15 થી 18 વર્ષના બાળકો માટેનો વેક્સિનેશન કેમ્પ યોજાયો - Samachar Viswa
Latest News
Image default
ફોટો ગેલેરી

હીરામણિ સ્કૂલમાં 15 થી 18 વર્ષના બાળકો માટેનો વેક્સિનેશન કેમ્પ યોજાયો

હીરામણિ સ્કૂલ (અંગ્રેજી-ગુજરાતી માધ્ય)માં 15 થી 18 વર્ષના બાળકો માટેનો વેક્સિનેશન કેમ્પ યોજાયો.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ

ચિત્ત અવસ્થા મૃત્યુ કરતાં પણ વધારે ભયાનક હોય છે

shadmin

હીરામણિ શાળામાં ખાદી દિવસની ઉજવણી

Samachar Viswa

હીરામણિ શાળામાં પત્ર લે્ખન સ્પર્ધા

Samachar Viswa

એક ટિપ્પણી મૂકો